بازرگاني پارس تلكام در يك نگاه:

اين بازرگاني هم زمان با شروع طراحي و توليد مراكز تلفن ديجيتال و تجهيزات مخابراتي در ايران فعاليت خود را در زمينه تهيه و توزيع قطعات تخصصي مخابرات شروع كرد.و از پيشكسوتان اين رشته به شمار مي آيد. با گسترش اين فعاليت ها در كشور و نياز هرچه بيشتر توليدكنندگان داخلي در زمينه تهيه قطعات خاص و تخصصي مخابرات اين بازرگاني گامهاي موثري با ايجاد دفاتر در بازارهاي خارج از كشور و بهره گيري از مجرب ترين مشاورين سفارشات و متخصصين الكترونيك قدم برداشته و پيشتاز در اين زمينه مي باشدودر حال حاضرآمادگي خود را در جهت قبول سفارش قطعات و مشاوره در زمينه الكترونيك و مخابرات اعلام مي دارد.